Общи условия телевизия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за взаимоотношенията с клиенти на „Би Консулт” ЕООД по предоставяните от дружеството услуги – телевизионни и радиопрограми, видео и други мултимедийни услуги, чрез платформа, базирана на Интернет протокол – IPTV.

РАЗДЕЛ I
Предмет и общи положения

1. С тези Общи условия между „Би Консулт” ЕООД , ЕИК №121482953, със седалище и адрес на управление: гр.София, жк Връбница 1, бл.525, вх А, представлявано от Ясен Николаев Нейчев, наричано по-долу ”ОПЕРАТОР”, се уреждат условията и редът за предоставяне на услуга от ОПЕРАТОРА – разпространение на радио и телевизионни програми чрез кабелна мрежа за разпространение на радио и телевизионни програми, наричана по-нататък „МРЕЖАТА”;
2. Тези Общи условия са задължителни за ОПЕРАТОРА и Клиентите и са неразделна част от индивидуалния договор, сключен между ОПЕРАТОРА и Клиентите. С подписване на индивидуален договор клиентите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия и ги приемат изцяло и безусловно;
2.1. С приемане на тези Общи условия Клиентът се счита за информиран и дава изричното си съгласие, че данните, които предоставя или е предоставил са лични данни по смисъла на ЗЗЛД и могат да бъдат използвани съобразно законовите правила;
3. Клиенти могат да бъдат всички физически лица, еднолични търговци и юридически лица в Република България;

РАЗДЕЛ II
Услуги, предоставяни от ОПЕРАТОРА чрез МРЕЖАТА

4. ОПЕРАТОРЪТ предоставя чрез МРЕЖАТА:
4.1. Предоставяне на мултимедийно съдържание – телевизионни и радиопрограми, видео и други мултимедийни услуги, чрез платформа, базирана на Интернет протокол – IPTV.
4.2. За ползване на услугите ОПЕРАТОРЪТ предоставя на Клиентите съответните декодиращи устройства (STB) за целия срок на договора.
5. Клиентите могат да ползват декодиращи устройства (STB), закупени, наети или дадени срещу депозит от други физически или юридически лица.
6. ОПЕРАТОРЪТ предоставя услугите на клиента в срок от 30 (трийсет) календарни дни от датата на подписване на индивидуалния договор, в който се посочва информация относно точния адрес, на който ще се ползват услугите, желания брой крайни устройства, които ще се включат към мрежата, вида на поръчката и др.

РАЗДЕЛ III
Договор за осигуряване на достъп до МРЕЖАТА и предоставяне на услуги на Клиентите – договор за услуги

7. Индивидуалният договор между ОПЕРАТОРА и Клиента може да бъде срочен и безсрочен. Договорът се счита за сключен от датата на подписването му. При изтичане на срока на индивидуалния договор, същият се приема за автоматично подновен като безсрочен, освен при наличие на писмено заявление за прекъсване на договора 30 (трийсет) дни преди изтичане на срока му и при липса на задължения от страна на Клиента.
8. Със сключването на индивидуалния договор Клиентът (като кредитор по индивидуалния договор) дава своето изрично съгласие ОПЕРАТОРЪТ (като длъжник по индивидуалния договор) да сключва Договор за заместване в дълг по смисъла на чл. 102 от ЗЗД, по силата на който ОПЕРАТОРЪТ (като уговорител) да прехвърли всички свои права и задължения по индивидуалния договор на друго лице (юридическо или физическо, като нов длъжник-поемател). При сключването на такъв Договор за заместване в дълг Клиентът (като кредитор по индивидуалния договор) освобождава ОПЕРАТОРА (като длъжник по индивидуалния договор) от задължението му по индивидуалния договор и приема новия длъжник-поемател за нов длъжник, който замества ОПЕРАТОРА в задължението му по индивидуалния договор. Новият длъжник по индивидуалния договор се задължава да изпълни задължението по начин, указан в договора между кредитора и стария длъжник по индивидуалния договор.
9. В индивидуалния договор се посочват идентификационни данни на ОПЕРАТОРА и Клиента, услугите, които ще се ползват от Клиента, срокът за ползване на услугите и други;
10. Изменение на индивидуалните договори може да се извърши в някои от следните случаи:
– по предложение на всяка от страните през срока на действието на договора;
– при наличие на форсмажорно събитие, при промяна на законодателството или при разпореждане на компетентен орган, действащ в рамките на дадената му от закона компетентност;
– страните могат да правят изменения и допълнения на договорите само с допълнителни писмени споразумения;
– при промяна на Общите условия за ползване на услугите на ОПЕРАТОРА;

РАЗДЕЛ IV
Права на ОПЕРАТОРА

11. ОПЕРАТОРЪТ има право:
– да предоставя на Клиентите чрез МРЕЖАТА електронни съобщителни услуги по раздел II от тези Общи условия;
– да получава от Клиентите си цената за предоставените от него услуги в сроковете, определени в раздел Х на тези Общи условия;
– да дава писмено или аудио-визуално указания и инструкции на КЛИЕНТИТЕ за правилно използване на крайните устройства;
– да прекрати предоставянето на услугите на Клиент при забавяне плащане на дължима по индивидуалния договор сума. Клиентът може да поиска възстановяване на прекратените услуги след изплащане на задълженията си;
– да получава обезщетенията, предвидени в раздел IX на тези Общи условия;
– да прекъсва временно предоставянето на услугите на Клиентите при извършване на профилактични прегледи, ремонти и надстройки на МРЕЖАТА;
– да получава достъп до имота му с цел изграждане, поддържане, настройка и ремонт на съоръженията от МРЕЖАТА в предварително уточнено с Клиента време;
– да откаже достъп до мрежата на Клиент, който има неуредени изискуеми задължения по друг договор с него, както и в случай на непредоставяне на изискуемите документи за сключване на договор, както и при неуредени изискуеми задължения към друг ОПЕРАТОР;
– да ограничи достъпа до част от услугите или да прекрати договора, в случай че има достатъчно основания да смята, че Клиентът препродава и/или разпространява, несъгласувано с ОПЕРАТОРА; предоставяната по индивидуалния договор услуга, както и ако има данни, че при ползване на услугата по индивидуалния договор Клиентът, извършва закононарушение/закононарушения.
– по собствено усмотрение незабавно и без предизвестие да прекрати предоставянето на Услугата по индивидуалния договор при нарушение на някое от посочените в т.17.32 ограничения.
– да не дължи обезщетения или компенсации на Клиента за ползването на Услугата по индивидуалния договор, когато то е било ограничено или блокирано в следствие на нарушение на ограниченията по т.17.32 от настоящите Общи условия.
– да въвежда едностранно промени в условията на предоставяне на услуги на Клиентите, без да носи отговорност спрямо тях, при необходимост, свързана с отбраната и сигурността на страната, както и при бедствия и аварии;
– да упълномощава трети лица да сключват от негово име договори за услуга с лицата, желаещи да станат Клиенти, както и да събират плащания от Клиентите по договорите за услуги от негово име, като информира съществуващите и потенциалните КЛИЕНТИ по подходящ начин за наличието на такова упълномощаване;
– да предоставя на лицата, упълномощени да събират плащания от Клиентите, лични данни на последните по чл. 248 ал.2 т.2 от Закона за електронните съобщения, единствено за целите на събиране на вземанията и при поемане на задължение да не ги разгласява;
– да променя цените на предоставяните услуги. Промяната на цените влиза в сила в 30 (трийсет) – дневен срок след публикуването им на интернет страницата www.newdream.tv и уведомяване на Клиентите по подходящ начин. В случай на промяна на цените или временно/ трайно предоставяне на по-изгодни условия (промоции), Операторът не се задължава да предоставя автоматично същите на Клиентите, които са сключили договори при други условия и по друго време;
– да отправя електронни съобщения (SMS, електронна поща) относно нови услуги, условия, промоции и др., като използва данни за контакт, обявени по повод вече договорени и предоставени на КЛИЕНТА услуги;
– едностранно да променя броя и вида на програмите и услугите, до които предоставя достъп на Клиента по настоящия договор.

РАЗДЕЛ V
Задължения на ОПЕРАТОРА

12. ОПЕРАТОРЪТ е длъжен:
12.1. Да изгражда, поддържа и развива МРЕЖАТА в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и приетите за прилагане в Република България стандарти, като спазва изискванията за качество на сигналите за изображение и звук, електромагнитна съвместимост, правилата и техническите изисквания за безопасност, като във връзка с това се задължава:
а) да използва само устройства за електронни съобщения с оценено съответствие и пуснати на пазара, съгласно действащите нормативни актове;
б) да използва устройства за електронни съобщения само по предназначението и начина, определени от производителя;
в) да използва само технически изправни устройства за електронни съобщения;
г) да не изменя техническите характеристики на използваните устройства за електронни съобщения;
д) да изгражда, поддържа и използва всички технически системи по такъв начин, че и при нормална работа, и в условията на неизправност, да не създават никаква опасност за лицата, работещи с тях, проверяващите ги и населението;
12.2. Да предоставя услуги на всички свои Клиенти, при условията на равнопоставеност, съобразно вида на използваната технология, категориите абонати, обема на трафика и начина на плащане;
12.3. Да не създава предимства за отделни Клиенти или група от тях по отношение на една и съща услуга;
12.4. Да спазва минимален тримесечен срок, в който запазва разположението на програмите по честотно разпределените канали в МРЕЖАТА, освен в случаите, когато това се налага по технически или икономически причини или поради прекратяване на договорите за разпространение на съответните програми преди изтичане на тримесечния срок;
12.5. Да уведомява КЛИЕНТИТЕ писмено или аудио-визуално, чрез мрежата, за прекъсване и влошено качество на предоставяната услуга при извършване на профилактични прегледи, ремонти или поради развитие на мрежата, както и за сроковете на прекъсването или влошеното качество на услугата в срок от 24 (двайсет и четири) часа преди ефективното й прекъсване;
12.6. Предварително да уведомява Клиентите при искане за достъп до техни помещения;
12.7. Да не предоставя на трети лица информация, отнасяща се до Клиентите и тяхната активност, без съгласието им, с изключение на случаите, в които ОПЕРАТОРЪТ я предоставя при законосъобразно искане на съответните компетентни органи;
12.8. Да спазва срока за активиране на услугите на Клиентите;
12.9. Да отстранява повредите, дължащи се на външни причини и привеждане на мрежата в състояние на нормална работа във възможно най-кратък срок след отпадане на причините;
12.10. Да отстранява възникнали повреди в МРЕЖАТА и УСЛУГИТЕ при нормални условия на работа в срок от 72 (седемдесет и два) часа. Срокът за отстраняване на повредата започва да тече от момента на писмено, по телефона и/или в офиса уведомяване за повредата от страна на КЛИЕНТА или установяването й от страна на Оператора;
12.11. Да оповестява адрес и/или телефон, на който да приема уведомления от Клиентите за повреди, прекъсвания и други форми на неизправно получаване на услугите и води регистър по дата и час на заявяване, причина и време за тяхното отстраняване;
12.12. Да уведомява писмено или аудио-визуално, във възможно най-кратък срок, КЛИЕНТИТЕ за ограничения в предоставянето на услугите, наложени от компетентните органи при извънредни обстоятелства или във връзка с националната сигурност и отбраната на страната;
12.13. Да предоставя на оповестен телефон информация и справки за условията и реда за ползване на предоставяните услуги;
12.14. Да разглежда и взема становище по заявления, жалби и предложения от КЛИЕНТИТЕ в едномесечен срок от датата на подаването им;
12.15. Да води и съхранява регистър на постъпилите заявления, жалби и предложения, причините и основателността им и на предприетите действия след разглеждането им, за срок от 12 месеца, при спазване на действащите правила за защита на личните данни;
12.16 Да гарантира тайната на съобщенията и защитата на личните данни, съгласно глава ХV от Закона за електронните съобщения;
12.17. Да не предава заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога;
12.18. Да предоставя безплатно на Клиентите копие от Общите условия във всеки свой офис;
12.19. Да уведомява Клиентите за изменение на Общите условия в срок не по-кратък от един месец преди влизането им в сила;

РАЗДЕЛ VI
Отговорност на ОПЕРАТОРА

13. ОПЕРАТОРЪТ носи отговорност за вредите, които Клиентите са понесли в резултат на виновно поведение на служители на дружеството, осъществено по повод на предоставяне на услугите по тези Общи условия и индивидуалния договор.
14. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за:
14.1. правилното функциониране на крайните устройства, декодери, междинни разклонители и други устройства, намиращи се в абонатната мрежа на Клиента;
14.2. качеството на услугата, освен ако причината е в МРЕЖАТА и крайните устройства, собственост на ОПЕРАТОРА;
14.3. начина, по който Клиентът ползва МРЕЖАТА и услугата и за всички последствия от това;
15. Надвзети суми за предоставяни услуги и сумите по уважени рекламации се възстановяват на Клиента заедно със законната лихва;

РАЗДЕЛ VII
Права на Клиентите

16. Клиентите имат следните права:
16.1. Да сключат индивидуален договор за ползване на всички услуги, предлагани от ОПЕРАТОРА;
16.2. Да получават услугите, за които са сключили индивидуален договор с качество и технически параметри, съгласно тези Общи условия и договора, подписан между страните;
16.3. Да прекратят договора си за услугата в рамките на 7 (седем) календарни дни от датата на инсталиране и/или първоначално активиране на услугата, в случай че не са доволни от предлаганото качество.
16.4. Да уведомяват ОПЕРАТОРА по начина, указан от тези Общи условия, за проблеми, свързани с ползването на услугите;
16.5. Да искат информация и справки по телефона, съгласно тези Общи условия, относно ползването на услугите, предоставяни от ОПЕРАТОРА;
16.6. Да получават при поискване срещу заплащане съгласно действащия Ценоразпис на оператора, компетентна техническа помощ, инструкции и консултации относно правилното функциониране на крайните им устройства и прилежащата част от мрежата и тяхната настройка съобразно параметрите на мрежата и услугите, предоставяни от ОПЕРАТОРА;
16.7. Да подават заявления, жалби и предложения и да получават отговори в срока по тези Общи условия.

РАЗДЕЛ VIII
Задължения на Клиентите

17. Клиентите са длъжни:
17.1. Да осигурят достъп до имота си с цел изграждане, поддържане, настройка, ремонт, профилактика и проверка на МРЕЖАТА в предварително съгласувано с ОПЕРАТОРА време;
17.2. Да не извършват промени в абонатната МРЕЖА на ОПЕРАТОРА;
17.3. Да не подават сигнал на трети лица;
17.4. Да оказват необходимото съдействие на ОПЕРАТОРА при осъществяване на контрол по законността на ползване на предлаганите услуги и изпълнение на изискванията по т.17.2 и т.17.3. Контролът се осъществява от упълномощени от ОПЕРАТОРА лица;
17.5. Да заплащат неустойка в размер, равен на броя на оставащите месечни абонаментни такси до изтичане срока на договора, в случай че нарушат условията на т.17.2 и т.17.3;
17.6. Да спазват указанията, инструкциите и предписанията на ОПЕРАТОРА за правилно ползване на крайните устройства;
17.7. Да не извършват каквито и да е промени в крайните устройства и да не включват към тях приспособления, за които нямат разрешение от ОПЕРАТОРА;
17.8. Да заплащат определените от ОПЕРАТОРА месечни абонаментни такси по начин и в срокове за плащане, посочени в раздел ХI от тези Общи условия;
17.9. Да заплащат месечните абонаментни такси по тези Общи условия и в случаи на неизправно получаване или прекъсване на услугите, вследствие на тяхно виновно поведение;
17.10. Да заплащат месечните абонаментни такси, независимо от подадените заявления и жалби до ОПЕРАТОРА;
17.11. Да уведомяват в срок до 7 (седем) дни ОПЕРАТОРА в писмена форма за:
17.11.1. Настъпили изменения в идентификационните им данни;
17.11.2. Напускане на адреса, на който се ползват услугите, независимо от причините – продажба на имота, прекратяване договор за наем, продължително отсъствие и др., както и за невъзможност да ползват услугата поради непредвидени обстоятелства. В противен случай те остават отговорни за дължимите суми по договора.
17.12. Да пазят и стопанисват добросъвестно прилежащата им и общата част на мрежата, както и предоставеното им от ОПЕРАТОРА оборудване, като го върнат на ОПЕРАТОРА в срок до 3 (три) дни след прекратяване на договора. По смисъла на тази точка:
а) „прилежаща част“ означава лан кабел от последната разпределителна точка до апаратурата на Клиента, включително всички допълнителни устройства, монтирани към нея;
б) „обща част“ означава всички останали кабели, пасивни и активни елементи на мрежата в пределите на блока, входа, къщата и/или парцела на Клиента.
17.13. Да не извършват нито лично, нито чрез трети лица каквито и да било промени, ремонти или замени на компоненти от мрежата и предоставеното им от ОПЕРАТОРА оборудване;
17.14. Да не извършват нито лично, нито чрез трети лица разпространение на други сигнали по мрежата;
17.15. Да заплащат разходите по отстраняване на повреди в прилежащата им част на мрежата и друго оборудване в случаите, когато Клиентът носи отговорност за възникналия проблем или проблемът е от неговия кабел и крайно устройство;
17.16. Да не извършват действия, възпрепятстващи нормалното функциониране на системата, както и да не извършват действия, обезпокояващи други Клиенти на същата и да не допускат трети лица да извършват подобни действия;
17.17. Да не разпространяват на трети лица собствените параметри за използване на системата, както и да не предоставят на трети лица осигуреното им от ОПЕРАТОРА оборудване, включително декодиращ приемник за индивидуален достъп;.
17.18. Да не променят конфигурацията на оборудването и програмното осигуряване, инсталирани от специалисти на ОПЕРАТОРА;
17.19. Да не правят достояние и да не допускат да става достояние на трети лица информация, свързана с условията на договора им с ОПЕРАТОРА, включително и след прекратяване на действието му;
17.20. Да заплащат дължимата цена за повторно свързване към МРЕЖАТА на ОПЕРАТОРА при повторно включване;
17.21. Да уведомят незабавно ОПЕРАТОРА за случаите на забелязана или установена кражба, посегателство, изгубване или повреда на оборудване и съоръжения, включително и декодиращ приемник за индивидуален достъп;
17.22. Да полагат грижа на добър стопанин за предоставения им декодиращ приемник и да го пазят от увреждане или изхабяване, по-голямо от допустимото при нормална употреба.
17.23. Да носят лична отговорност за действията си, включително и за нарушаване на авторски или сродни на авторските права при ползване на Услугите на ОПЕРАТОРА и предоставения декодиращ приемник.
17.24. Да не разкрива на трети лица параметрите на индивидуалния договор и свързаните с него документи, освен в случаите когато това се налага по силата на законовите разпоредби в страната.
17.25. Да присъства при монтажа на декодиращия приемник и да премине нужното обучение за работа с него, след което да подпише приемо-предавателния протокол за извършения монтаж и обучение.
17.26. Да предложи при желание преимуществено на ОПЕРАТОРА да изкупи приемника при изтичане на срока на индивидуалния договор, в случай че клиентът е придобил собственост върху него, като ОПЕРАТОРЪТ може, но не е длъжен да го направи. Цената на приемника се определя справедливо с оглед на състоянието, в което се намира, но не може да е повече от 10% от стойността му, посочена в индивидуалния договор.
17.27. Да заплати пълната им стойност на крайни устройства /декодиращ приемник в размера, описан в индивидуалния договор при погиване или установяване на повреда, водеща до негодността им да се използват по предназначение по негова вина. Това може да бъде основание настоящият договор да бъде прекратен едностранно, без предизвестие от страна на оператора.
17.28. Да върне декодиращия/те приемник/ци при прекратяване на този договор като ОПЕРАТОРА възстановява/приспада неговата стойност от задължението на клиента.
17.29. Да запазва в цялост опаковката на предоставения му приемник за срока на действие на индивидуалния договор, клиентът е длъжен.
17.30. Да не премахва визуализационния стикер, поставен на корпуса на предоставеното му устройство за срока на действие на индивидуалния договор. В противен случай Клиентът дължи на ОПЕРАТОРА заплащане на стойността на приемника, посочена в индивидуалния договор.
17.31. Да ползва Услугата в съответствие с българското законодателство и международните актове, по които Република България е страна.
17.32. Да не излъчва, зарежда, изпраща или използва по какъвто и да било начин и да прави достояние на трети лица, независимо дали е запознат или не със съдържанието на материалите или със съответните законови разпоредби, информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудио материали, съобщения и всякакво друго видео и/или аудио съдържание, предназначено за ползване от него като краен потребител по индивидуалния договор които:
– противоречат на българското законодателство и международните актове, по които Република България е страна;
– съдържат заплаха за живота и физическата неприкосновеност на човека, представляват тормоз, излагане, позорене, оскърбяване, или каквото и да е друго нарушаване правата на което и да е лице, група или организация;
– проповядват дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; фашистка, расистка или друга недемократична идеология, предизвикваща расови или етнически противоречия, директно или индиректно поощряват използването на незаконни субстанции, нарушаването на закони или наредби, създадени за защита малцинствата, или друго такова съдържане с оскърбителен характер;
– включват нерегламентирано порнографско съдържание или каквото и да било друго такова, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави, включително детска порнография, сексуално насилие или хипервръзки към интернет-страници, ТВ, респ. аудио програми с подобно съдържание;
– нарушават права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;
– съдържат информация, представляваща търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация без съгласието на нейния притежател;
– представляват защитено авторско право или защитено такова от Закона за интелектуалната собственост;
– нарушават, каквито и да били имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, включително права на интелектуалната и индустриална собственост, както и други такива;
– накърняват доброто име на другиго, призовават към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
– поощряват незаконни дейности, като иницииране на верижни писма, незаконни състезания, залагания или промоции или каквато и да е друга дейност, считана за незаконна;
– съдържат информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
– са предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер, софтуер или телекомуникационни съоръжения, както и такива, имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чужди ресурси или софтуер;
– нарушават действащи закони и/или подзаконови нормативни актове, което би довело до косвено нарушаване на закон и/или подзаконов нормативен акт от страна ОПЕРАТОРА;

РАЗДЕЛ IX
Отговорност на Клиентите.

18. Клиентите отговарят за вреди, причинени на ОПЕРАТОРА, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията им по тези Общи условия, като отговорността им е съизмерима с размера на причинените щети;
18.1. ОПЕРАТОРЪТ спира предоставянето на услуги, изключва Клиента от мрежата и може да откаже сключване на нов договор с него при неизпълнение на задълженията му след констатиране на нарушение, както и да потърси защита на правата си по общия исков ред;
18.2. В случаите на неплащане на дължимите суми в срок или при неизпълнение на задълженията на Клиента по настоящите Общи условия, ОПЕРАТОРЪТ спира предоставянето на услуги с 3 (три)-дневно предизвестие.
18.3. В случай, че Клиентът унищожи, повреди, допусне унищожаването/повреждането на предоставеното му от ОПЕРАТОРА оборудване, той е длъжен в 3 (три) дневен срок да заплати стойността му на ОПЕРАТОРА, съгласно действащия Ценоразпис или стойността му, посочена в индивидуалния договор, В противен случай ОПЕРАТОРА има право едностранно да прекрати договора и да потърси защита на правата си по общия исков ред;
18.4. В случай, че Клиентът не върне в 3 (три) дневен срок след прекратяване действието на договора или спирането на услугите, предоставеното му от ОПЕРАТОРА оборудване, той е длъжен в този срок да заплати стойността му на ОПЕРАТОРА, съгласно действащия Ценоразпис или стойността му, посочена в индивидуалния договор, в противен случай ОПЕРАТОРА има право да потърси защита на правата си по общия исков ред;
19. Клиентите дължат на ОПЕРАТОРА обезщетение за всички просрочени задължения в размер на законната лихва от деня на забавянето до момента на заплащане на дължимите суми, съгласно Закона за задълженията и договорите, включително и в случаите, когато подаването на сигнал е спряно заради неплащане.

РАЗДЕЛ Х
Цени. Условия на заплащане на услугите.

20. Клиентите заплащат на ОПЕРАТОРА цена за предоставяните от него услуги както следва:
20.1. Еднократна цена за активиране на услугите, за които е сключен индивидуалният договор. Цената включва инсталационна такса в зависимост от вида на избраната поръчка и вложените материали и консумативи за включване към МРЕЖАТА. Цената се заплаща еднократно в 7 (седем)-дневен срок след сключване на договора с Клиента и не се връща при прекратяването му;
20.2. Месечна абонаментна такса, осигуряваща достъп до услугите, за които е сключен индивидуалният договор.
20.3. Еднократна цена за активиране на допълнителна услуга. Цената се заплаща в 7 (седем)-дневен срок след подписване на допълнителното споразумение към договора, ако е необходимо такова;
20.4. Еднократна цена за ползване на допълнителни услуги – предплаща се от Клиентите, когато такава е предвидена за съответната услуга по ЦЕНОРАЗПИС на ОПЕРАТОРА;
20.5. Цена за повторно свързване към МРЕЖАТА;
21. Цените за предоставените услуги се заплащат:
21.1. в касите на ОПЕРАТОРА или в касите на друг подизпълнител, упълномощен за това;
21.2. безкасово или чрез системи за електронни разплащания – когато и където е приложимо;
22. Всички суми за предоставяне на услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика по цени и условия съгласно действащия ценоразпис на ОПЕРАТОРА. Неполучаването на фактура или друг подобен счетоводен документ не освобождава Клиента от задължението му за плащане на цената на услугата;
23. ОПЕРАТОРЪТ издава индивидуален документ на Клиента за получено плащане по различните видове цени при всяка от използваните форми на разплащане;
24. ОПЕРАТОРЪТ определя и променя едностранно цените за предоставяните услуги по реда на ЗЕС и актовете за прилагането му;
25. ОПЕРАТОРЪТ има право при рекламни кампании и по своя преценка да предоставя, едностранно, по изключение и/или временно, отстъпки от цените за предлаганите услуги на компактни групи от Клиенти в обособени райони. Условията на ползване на отстъпките се публикуват в сайта на ОПЕРАТОРА и се поставят на достъпни места в офисите му. Всеки Клиент, който отговаря на условията, може да се възползва от публично обявените отстъпки. Предоставените временно отстъпки не изменят действащата ценова листа на ОПЕРАТОРА до изменението й по предвидения ред;
26. ОПЕРАТОРЪТ прави публична ценовата листа за предоставяните от него услуги в срок от 7 (седем) дни преди датата на влизането й в сила, чрез поставянето й на общодостъпни места на територията, на която предоставя услугите си, включително всички свои офиси;

РАЗДЕЛ XI
Продължаване и прекратяване на индивидуалния договора.

27. Индивидуалният договор, сключен между Клиента и ОПЕРАТОРА, става безсрочен след изтичане на изрично определения в него срок;
28. Индивидуалният договор се прекратява:
28.1. С изтичане на определения в договора за услуги срок при спазване на условието по т.7 от настоящите Общи условия и/или по взаимно съгласие, изразено писмено от страните;
28.2. Едностранно от ОПЕРАТОРА в случай на неплащане на дължимите от Клиента цени за ползване на услугите.
28.3. Едностранно, без предизвестие от ОПЕРАТОРА, при неизпълнение на задължения на Клиента по индивидуалния договор или тези Общи условия;
28.4. Незабавно, при настъпване на обстоятелства на непреодолима сила;
28.5. Незабавно, по силата на акт на компетентен държавен орган;
28.6. Незабавно, при заличаване на регистрацията на ОПЕРАТОРА от регистъра по чл.33, ал. 1, т.1 от ЗЕС;
29. При прекратяване на индивидуалния договор, Клиентът дължи на ОПЕРАТОРА сумата от стойността на всички разходи, които са били или са останали за сметка на ОПЕРАТОРА при сключване на индивидуалния договор, както и в периода на неговата валидност. Същите могат да бъдат, но не се ограничават до материали по инсталация и поддръжка на услугата, устройства, отстъпки и т.н.;

РАЗДЕЛ XII
Обезщетяване на Клиентите

30. Клиентите имат право на обезщетение при неизпълнение от страна на ОПЕРАТОРА на договорените задължения.
31. Клиентите реализират правото си по т.30 като подават до ОПЕРАТОРА жалби и рекламации в писмена форма.
32. Отговорността на ОПЕРАТОРА се реализира при условия и по реда на раздел VI от настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ XII
Решаване на спорове

33. Споровете между ОПЕРАТОРА и Клиента се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията или да отнесе спора за решаване пред компетентния съд в гр. София съгласно правилата за родовата подсъдност на ГПК;

РАЗДЕЛ XIII
Изменения и допълнения на Общите условия.

34. ОПЕРАТОРЪТ може да внася промени в Общите условия по предложение на Клиенти или по своя инициатива – при въвеждане на нови услуги или по други причини;
35. ОПЕРАТОРЪТ прави Общите условия публични за Клиентите си, като ги поставя на подходящи общодостъпни места, включително във всеки свой обект на територията, на която предоставя услугите, през целия период на своята дейност и предоставя достъп до тях на Клиента при сключване на индивидуалния договор;
36. Тези Общи условия се прилагат и за заварените Клиенти, които вече са сключили индивидуален договор към датата на влизането им в сила. ОПЕРАТОРЪТ съобщава на Клиентите по заварен договор за тези Общи условия като им дава 30 (тридесет)-дневен срок за отхвърлянето им. Ако в посочения срок Клиент по заварен договор не е заявил писмено, че отхвърля Общите условия, същите се считат за приети;

РАЗДЕЛ XIV
Приложим закон.

37. По въпроси, неуредени от настоящите Общи условия и индивидуалния договор за услуги, ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

РАЗДЕЛ XV
Допълнителни условия.

38. Всички предизвестия и уведомления следва да бъдат в писмена форма, подписани от страните или упълномощените от тях лица и се изпращат на адреса на всяка една от страните, посочен в индивидуалния договор.
39. Срокът на предизвестията започва да тече от момента на получаването им от страната по договора, към която са отправени при спазване на разпоредбите на ЗЗД и Гражданско процесуалния кодекс.
40. В случай че Клиентът не е уведомил ОПЕРАТОРА за промяна на адреса си за кореспонденция, се счита, че предизвестията и уведомленията са редовно връчени, ако са изпратени на посочения в договора адрес.