Общи условия

ТИПОВИ ОБЩИ УСЛОВИЯ

за взаимоотношенията с крайните потребители на Би Консулт ЕООД, далекосъобщителен оператор с удостоверение за регистрация по обща лицензия № 217-05651/26.05.2005г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на гр. София 

РАЗДЕЛ I
Предмет и общи положения

1. С тези Общи условия на договора между Би Консулт ЕООД, гр. София, ж.к. "Надежда 5", бл. 525, вх. А, наричан по-долу "ОПЕРАТОР", и неговите крайни потребители, наричани по-долу "ПОТРЕБИТЕЛИ" се уреждат условията и реда за предоставяне на далекосъобщителни услуги по удостоверение за регистрация по Обща лицензия № 217 -05651/26.05.2005г. издадено на ОПЕРАТОРА за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея, наричана по-нататък "МРЕЖАТА", на територията на Република България. 
2. Тези Общи условия са задължителни за ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и са неразделна част от индивидуалния договор, сключен между тях. 
3. ПОТРЕБИТЕЛИ на услугите могат да бъдат всички физически лица, както и еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в Република България. 

РАЗДЕЛ II 
Услуги, предоставяни от ОПЕРАТОРА чрез МРЕЖАТА

4. ОПЕРАТОРЪТ предоставя чрез МРЕЖАТА: 

 • 4.1 Достъп до Интернет

5. В случаите, когато ОПЕРАТОРЪТ не предоставя някоя от услугите по т. 4 /т. 4.1, т. 4.2/ със собствени средства, той сключва договори със съответните доставчици, в които се уреждат редът и условията за предоставянето им, като ОПЕРАТОРЪТ гарантира за качеството на предоставяните услуги. 
6. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да закупят от ОПЕРАТОРА крайни устройства (кабелни модеми, приемници и други) по пазарни цени. За всички продадени устройства е осигурен 12 месечен гаранционен срок, както и следгаранционно обслужване. 

 • 6.1. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да ползват крайни устройства, закупени от други физически или юридически лица. 
 • 6.2. ОПЕРАТОРЪТ отдава под наем крайни устройства, като урежда взаимоотношенията си с ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез договор за наем.

7. ОПЕРАТОРЪТ предоставя услуги на лица с определена първа или втора група инвалидност и на лица със специални социални нужди при преференциални условия – с 50% отстъпка от стандартните цени на услугите. 
8. ОПЕРАТОРЪТ активира услугите, съгласно сключения договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ, в срок до 24 часа от датата на плащане на цената за активиране на услугите, по т. 22.1 от настоящите Общи условия. 


РАЗДЕЛ III 
Договор за осигуряване на достъп до МРЕЖАТА и предоставяне на услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

9. Индивидуалният договор между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се счита за сключен от датата на подписването му.
10. В договора се посочват идентификационни данни на ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, услугите, които се предоставят на ПОТРЕБИТЕЛЯ, срокът за ползване на услугите, начинът на заплащане, лице за контакт от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, адрес за кореспонденция, преференциалните условия за лица с определена първа или втора група инвалидност и лица със специални социални нужди, документите, които такива лица следва да представят на ОПЕРАТОРА и други. 11 Изменение на договорите се допуска при следните обстоятелства: 
 

 • 11.1. Изменение на клаузите на договорите може да поиска всяка от страните в срока на действието му.
 • 11.2. Изменение на договорите може да се извърши и при наличие на форсмажорно събитие, при промяна на законодателството или при разпореждане на компетентен орган, действащ в рамките на дадената му от закона компетентност.
 • 11.3. Страните могат да правят изменения и допълнения на договорите само с допълнителни писмени споразумения.

РАЗДЕЛ IV
Права на ОПЕРАТОРА

12. ОПЕРАТОРЪТ има право:

 • 12.1. да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ далекосъобщителните услуги по раздел II от тези Общи условия;
  • 12.2. да получава от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съответните суми за предоставените услуги в сроковете, определени в раздел Х на тези Общи условия;
  • 12.3. да дава писмено или аудио-визуално указания и инструкции на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за правилно използване на крайните устройства;
  • 12.4. да продава и предоставя под наем крайни устройства на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ срещу заплащане, както и да извършва поддръжка и ремонт на тези крайни устройства съгласно т. 6 от тези Общи условия;
  • 12.5. да прекрати с 5 дневно предизвестие предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛ в случай на неплащане на цените по т. 22.2 в срок до 5 дни след изтичане на срока за плащане. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поиска възстановяване на прекратените услуги след изплащане на задълженията си.
  • 12.6. да спира предоставянето на услуги, изключва Потребителя от мрежата и може да откаже сключване на нов договор с него при неизпълнение на задълженията му по точки 19.2, 19.3 и 19.4 незабавно, след констатиране на нарушението. Констатиране на нарушенията се осъществява в присъствието на технически екип на ОПЕРАТОРА.
  • 12.7. да получава обезщетенията, предвидени в т. 21 на тези Общи условия;
  • 12.8. да прекъсва временно предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при извършване на профилактични прегледи, ремонти и настройки на МРЕЖАТА;
  • 12.9. в предварително писмено уточнено с ПОТРЕБИТЕЛЯ време, на достъп до негови помещения с цел изграждане, поддържане, настройка и ремонт на съоръженията от МРЕЖАТА;

РАЗДЕЛ V
Задължения на ОПЕРАТОРА

13. ОПЕРАТОРЪТ е длъжен:

 • 13.1. да извършва далекосъобщителна дейност в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и приетите за прилагане в Република България стандарти и други технически спецификации, изисквания за електромагнитната съвместимост, правилата и техническите изисквания за безопасност, така че да са гарантирани:
  • • Безопасността на Потребителите, обслужващия персонал и всички други лица, както при нормални условия на работа, така и при повреда;
   • Качеството на услугите.
 • 13.2. Във връзка с изпълнение на задължението по т. 13.1. ОПЕРАТОРЪТ е длъжен:
  • • Да използва само далекосъобщителни устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара съгласно действащите нормативни актове; 
   • Да използва далекосъобщителните устройства само по предназначението и начина, определени от производителя; 
   • Да използва технически изправни далекосъобщителни устройства; 
   • Да не изменя техническите характеристики на използваните далекосъобщителни устройства.  
 • 13.3. Да осигурява непрекъсната, надеждна и качествена работа на МРЕЖАТА 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата;
 • 13.4. Да предоставя услуги на всички ПОТРЕБИТЕЛИ при условията на равнопоставеност;
 • 13.5. Да не създава предимства за отделни ПОТРЕБИТЕЛИ или група от тях по отношение на една и съща услуга;
 • 13.6. Да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по телефона за прекъсване и влошено качество на предоставяната услуга при извършване на профилактични прегледи, ремонти или поради развитие на мрежата, както и за сроковете на прекъсването или влошеното качество на услугата в срок от 2 дни преди ефективното й прекъсване;
 • 13.7. Предварително да уведомява писмено ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при искане за достъп до техни помещения;
 • 13.8. Да съхранява цялата информация, свързана с разплащанията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, в продължение на 6 месеца и предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ, при писмено искане, разпечатка от тези разплащания;
 • 13.9. Да не предоставя на трети лица информация, отнасяща се до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и тяхната активност, без съгласието им, с изключение на случаите, в които ОПЕРАТОРЪТ я предоставя при законосъобразно искане на съответните компетентни органи;
 • 13.10. Да спазва срока за активиране на услугите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по т. 8 от тези Общи условия;
 • 13.11. Да отстранява повредите, дължащи се на външни причини и привеждане на мрежата в състояние на нормална работа във възможно най-кратък срок, след отпадане на причините;
 • 13.12. Да отстранява възникнали повреди в МРЕЖАТА при нормални условия на работа в срок от 24 часа. Срокът за отстраняване на повредата започва да тече от момента на писмено, по телефона и / или в офиса уведомяване за повредата от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или от установяването й от страна на ОПЕРАТОРА, посредством упълномощените за това лица;
 • 13.13. Да оповести адрес и / или телефон, на който да приема уведомления от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за повреди, прекъсвания и други форми на неизправно получаване на услугите и води регистър по дата и час на заявяване, причина и време за тяхното отстраняване;
 • 13.14. Да уведомява писмено и / или аудио-визуално във възможно най-кратък срок ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за ограничения в предоставянето на услугите, наложени от компетентните органи при извънредни обстоятелства или във връзка с националната сигурност и отбраната на страната;
 • 13.15. Да предоставя на оповестен телефон информация и справки за условията и реда за ползване на предоставяните услуги;
 • 13.16. Да прекратява предоставянето на услугите в предвидените в договора срокове или, по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в сроковете, предвидени в т. 29 от тези Общи условия;
 • 13.17. Да разглежда и взема становище по молби, жалби и предложения от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в едномесечен срок от датата на получаването им;
 • 13.18. Да води и съхранява регистър на постъпилите молби, жалби и предложения, както и предоставените отговори по тях за срок от 12 месеца, при спазване на действащите правила за защита на личните данни.
 • 13.19. Да гарантира тайната на съобщенията и защитата на личните данни съгласно глава XIV от Закона за далекосъобщенията.
 • 13.20. Да не предава заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога.

РАЗДЕЛ VI 
Отговорност на ОПЕРАТОРА 

14. При забава за активирането на услугите в срока по т. 8 от тези Общи условия, ОПЕРАТОРЪТ дължи неустойка за всеки ден закъснение в размер на 10% от еднократните суми за активиране на услугите.Неустойката се изплаща в срок до един месец от датата на закъснението. Заплащането може да се извършва чрез приспадане на съответната дължима сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец. 
15. За неотстранени повреди в МРЕЖАТА и съоръженията към нея, или по други причини, в резултат на които ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е могъл да ползва услугите повече от 2 дни през един календарен месец, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща част от дължимата месечна абонаментна цена, пропорционална на периода, през който е ползвал услугите. Не е необходимо посочените дни да са последователни. ОПЕРАТОРЪТ приспада съответната сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец на базата на получени и регистрирани уведомления, съгласно т. 13.13 от тези Общи условия. 
16. Когато ОПЕРАТОРЪТ не уведоми ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съгласно т. 13.6 или не спази съответния посочен срок, дължи неустойка в размер на 10% от месечната абонаментна цена. Неустойката се изплаща в срок до един месец от датата на закъснението. Заплащането може да се извършва чрез приспадане на съответната дължима сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец. 
17. Надвзети суми за предоставяни услуги и сумите по уважени рекламации по т. 14, т. 15 и т. 16 от тези Общи условия се възстановяват на ПОТРЕБИТЕЛЯ заедно със законната лихва. 

РАЗДЕЛ VII 
Права на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

18. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат следните права:

 • 18.1 да изискват сключване на индивидуален договор за ползване на всички далекосъобщителни услуги, предлагани от ОПЕРАТОРА;
 • 18.2. да получават услугите по раздел II с качество и технически параметри, съгласно тези Общи условия и договора, подписан между страните;
 • 18.3. да уведомяват ОПЕРАТОРА по начина, указан в т. 13.13 от тези Общи условия, за проблеми, свързани с ползването на услугите;
 • 18.4. да искат информация и справки по телефона съгласно т. 13.15 от тези Общи условия относно ползването на услугите, предоставяни от ОПЕРАТОРА;
 • 18.5. да подават молби, жалби и предложения и да получават отговори в срока по т. 13.17 от тези Общи условия;
 • 18.6. да адресират жалби и сигнали до Комисията за регулиране на съобщенията, отнасящи се до МРЕЖАТА на ОПЕРАТОРА и услугите, предоставяни чрез нея; неспазване на публичните условия на Лицензията и Общите условия от страна на ОПЕРАТОРА;
 • 18.7. да получават при поискване в случаите на повреди, аварии и всякакви други прекъсвания в ползването на услугите, които не са причинени от тях, документ, удостоверяващ възникването и времетраенето на прекъсването;
 • 18.8. да прекратяват ползването на услугите по свое желание след подаване на 10 дневно предизвестие до ОПЕРАТОРА;
 • 18.9. да прекратят временно ползването на услуги по свое желание, за период не по малък от 2 месеца, след подаване на предизвестие до ОПЕРАТОРА.

РАЗДЕЛ VIII 
Задължения на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

19. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни:

 • 19.1 в предварително писмено съгласувано с ОПЕРАТОРА време да му осигурят достъп до свои помещения с цел изграждане, поддържане, настройка, ремонт и профилактика на МРЕЖАТА;
 • 19.2. да не извършват промени в абонатната МРЕЖА на ОПЕРАТОРА;
 • 19.3. да не подават сигнал на трети лица;
 • 19.4. да оказват необходимото съдействие на ОПЕРАТОРА при осъществяване на контрол по законността на ползване на предлаганите услуги и изпълнение на изискванията по т. 19.2 и т. 19.3. Контролът се осъществява от упълномощени от ОПЕРАТОРА лица;
 • 19.5. при желание за временно прекратяване ползването на услуги от МРЕЖАТА, да уведоми писмено ОПЕРАТОРА 10 дни преди желаната дата, като заплати съответстващата на срока на предизвестието част от месечната абонаментна цена;
 • 19.6. да спазват указанията, инструкциите и предписанията на ОПЕРАТОРА за правилно ползване на крайните устройства;
 • 19.7. да използват само крайни устройства, на които е оценено съответствието съгласно НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (Приета с ПМС № 175 от 7 август 2002 г., Обн., ДВ, бр. 79 от 16.08.2002 г.; изм., бр. 115 от 2002 г., бр. 13 от 11.02.2003 г.)
 • 19.8. да не извършват каквито и да е промени в крайните устройства и да не включват към тях приспособления, за които нямат разрешение от ОПЕРАТОРА;
 • 19.9. да заплащат определените от ОПЕРАТОРА цени по начин и в срокове за плащане, посочени в раздел Х от тези Общи условия;
 • 19.10. да заплащат месечните абонаментни цени по т. 22.2 от тези Общи условия в случаи на неизправно получаване или прекъсване на услугите, вследствие на тяхно виновно поведение;
 • 19.11. да заплащат дължимите суми, независимо от подадените уведомления и жалби до ОПЕРАТОРА за неизправно получаване или прекъсване на услугите;
 • 19.12. да уведомяват писмено в срок до 20 дни ОПЕРАТОРА за настъпили изменения в идентификационните данни по т. 40 от тези Общи условия.

РАЗДЕЛ IX
Отговорност на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

20. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ отговарят за вреди, причинени на ОПЕРАТОРА, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията им по тези Общи условия., 
21. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ дължат на ОПЕРАТОРА обезщетение, за всички просрочени задължения, в размер на законната лихва от деня на забавата до момента на заплащане на дължимите суми, съгласно Закона за задълженията и договорите. 

РАЗДЕЛ X 
Цени. Условия на заплащане на услугите. 

22. ОПЕРАТОРЪТ събира от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ суми за предоставяните от него услуги, както следва:

 • 22.1. еднократна цена за активиране на услугите, за които е сключен договора. Цената за активиране се заплаща за включване към МРЕЖАТА при сключване на индивидуалния договор и не се връща при прекратяването му;
 • 22.2. месечна абонаментна цена, осигуряваща достъп до услугите, за които е сключен договора между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ. Месечната абонаментна цена се заплаща в срок до30 число на предходния месец;

23. Цените за предоставените услуги се заплащат:

 • 23.1. в офиса на ОПЕРАТОРА, находящ се на адрес: "Връбница 1", бл. 525, вх. Б
 • 23.2. по банков път в банка OББ; клон "Света София" ; по сметка BG17UBBS78271013862712; BIC:UBBSBGSF. При плащане на цените по банков път, плащането се счита за извършено от датата на постъпване на сумите по сметката на ОПЕРАТОРА.

24. Всички суми за предоставяне на услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика, по цени съгласно действащия ценоразпис на ОПЕРАТОРА. 
25. ОПЕРАТОРЪТ издава индивидуален документ на ПОТРЕБИТЕЛЯ (фактура, касова бележка) за получено плащане по различните видове цени при всяка от използваните форми на разплащане.
26. ОПЕРАТОРЪТ определя и променя цените за предоставяните услуги по реда на Закона за далекосъобщенията и актовете за прилагането му. 
27. ОПЕРАТОРЪТ прави публична ценовата листа за предоставяните от него услуги. При промяна на размера на цените в ценовата листа тя се публикува в срок от 7 дни преди датата на влизането й в сила. ОПЕРАТОРЪТ предоставя ценовата листа на разположение на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на общодостъпни места, включително във всяка своя служба на територията, на която предоставя услугите си. 

РАЗДЕЛ XI 
Продължаване и прекратяване на договора за услуги 

28. Договорът за услуги между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА се продължава при следните условия:

 • 28.1 при предплащане в срок и запазване на абонамента по договора.
 • 28.2 при възобновяване на услугата, прекъсната по т. 18.9 от тези Общи условия след 5 дневно писмено предизвестие от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ
 • 28.3 с писмено допълнение към договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА в случай на изменение на условията: промяна на абонамента от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или промени в ценовата листа на ОПЕРАТОРА.

29. Договорът за услуги между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА се прекратява:

 • 29.1. в срока, регламентиран в договора, или при взаимно съгласие, изразено писмено от страните;
 • 29.2. едностранно от ПОТРЕБИТЕЛЯ, съгласно т. 18.8 от тези Общи условия;
 • 29.3. едностранно, с 5 дневно предизвестие, от ОПЕРАТОРА в случай на не плащане на цените по т. 22.2 от тези Общи условия от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в срок до 5 дни след падежа на плащането или при неизпълнение на задълженията му по т. 19.1.
 • 29.4. едностранно, без предизвестие от ОПЕРАТОРА, при неизпълнение на задълженията по т. 19.2, т. 19.3 и т.19.4 от тези Общи условия;
 • 29.5. незабавно при настъпване на обстоятелства на непреодолима сила;
 • 29.6. незабавно по силата на акт на компетентен държавен орган;
 • 29.7. незабавно при заличаване на регистрацията на ОПЕРАТОРА по общата лицензия/отнемане на Лицензията;

РАЗДЕЛ XII 
Обезщетяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 
при неспазване от страна на Оператора на договорените задължения 

30. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право на обезщетение при неизпълнение от страна на ОПЕРАТОРА на договорените задължения. 
31. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ реализират правото си по т. 30 като подават до ОПЕРАТОРА жалби и рекламации. 
32. Отговорността на ОПЕРАТОРА се реализира при условията и по реда на раздел VІ от настоящите Общи условия. 

РАЗДЕЛ XIIІ 
Решаване на спорове 

33. Споровете между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ се решават чрез непосредствени преговори между тях. При не постигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд. 

РАЗДЕЛ XIV 
Изменения и допълнения на Общите условия

34. ОПЕРАТОРЪТ може да внася промени в Общите условия по предложение на ПОТРЕБИТЕЛИ или по своя инициатива - при въвеждане на нови услуги или по други причини. Промените се съгласуват с Комисията за регулиране на съобщенията. 
35. ОПЕРАТОРЪТ прави публични Общите условия в 7-дневен срок след съгласуването или изменението им. 
36. ОПЕРАТОРЪТ прави Общите условия публични за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си, като ги поставя на подходящи общодостъпни места, включително във всяка своя служба на територията, на която предоставя услугите, презцелия период на действие на Лицензията и предоставя достъп до тях на ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора. 
37. Тези Общи условия се прилагат и за заварените ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие.ОПЕРАТОРЪТ се задължава да съобщи на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по заварен договор за тези общи условия, като им даде 20 дневен срок за отхвърлянето им. Ако в посочения срок ПОТРЕБИТЕЛ по заверен договор не е заявил писмено, че отхвърля общите условия, същите се считат за приети. 

РАЗДЕЛ XV 
Приложим закон 

38. По въпроси, не уредени от настоящите Общи условия приложение ще намират разпоредбите на действащото българско законодателство. 

РАЗДЕЛ XVI
Определения 39. По смисъла на тези Общи условия:

 • 39.1. ВЪНШНИ ПРИЧИНИ:
  • а) извънредни обстоятелства – природни бедствия, пожари, наводнения, земетресения и т.н.; 
   б) причини независещи от ОПЕРАТОРА – откраднати кабели, прекъсване на електрозахранването в района и т.н.
 • 39.2. КРАЙНО УСТРОЙСТВО: устройство, предназначено за пряко или непряко свързване към крайна точка на обществената далекосъобщителна мрежа за предаване, пренасяне, обработка или приемане на информация.

40. В договора страните се идентифицират както следва:

 • 40.1. ОПЕРАТОР – с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, съдебна регистрация, лицето представляващо ОПЕРАТОРА, номер по БУЛСТАТ, данъчен номер и банкова сметка;
 • 40.2. ПОТРЕБИТЕЛ:
  • а) физическо лице - с име и номер на документ за самоличност, ЕГН по документи за самоличност, адрес за кореспонденция, а при необходимост и документ за представителна власт (нотариално заверено пълномощно, съдебно решение и др.); 
   б) едноличен търговец - с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, номер по БУЛСТАТ, данъчен номер и лицето, което го представлява. 
   в) юридическо лице – с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, номер по БУЛСТАТ, данъчен номер и лицето, което го представлява.

РАЗДЕЛ XVII Допълнителни условия 41.Всички предизвестия следва да бъдат в писмена форма, подписани от страните или упълномощените от тях лица и се изпращат на адреса на всяка една от страните, посочен в договора.

 • 41.1.Срокът на предизвестията започва да тече от момента на получаването им от страната по договора, към която са отправени при спазване на разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.
 • 41.2.В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е уведомил ОПЕРАТОРА за промяна на адреса си за кореспонденция, счита се, че предизвестията са редовно връчени, ако са изпратени на посочения в договора адрес.

 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за взаимоотношенията с крайните потребители на електронни съобщителни услуги, предоставяни от „Би Консулт ЕООД“ (в сила от 01.08.2016 г.) Настоящите изменения и допълнения са в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета и с чл. 181н от Закона за защита на потребителите. Създава се нов раздел 42. със следното съдържание:
42. Гарантиране на достъп до отворен интернет

 • 42.1. ОПЕРАТОРА третира еднакво еквивалентните категории трафик на данни.
 • 42.2. Дейността на ОПЕРАТОРА е приведена в съответствие с всички нормативни изисквания относно управлението на трафика, поддържането на качеството на достъпа до интернет и предоставянето на достъп до съдържание, приложения и услуги.
 • 42.3. Скоростта и качеството на услугите за достъп до интернет зависят от типа технология, вида на ползваното устройство, натовареността на мрежата, едновременното ползване на услугата от няколко устройства и други. Услугите за достъп до интернет се предоставят от ОПЕРАТОРТА с рекламирана, максимална, минимална и обичайно налична скорост:
  • а) При услуга с рекламирани скорости като “максимално достижими”, на “сваляне” /download/, “качване” /upload/, в Mbps: Максимална скорост - 95% от рекламираните скорости; Минимална скорост - 20% от рекламираните скорости; Обичайно налична скорост – 90% от рекламираните скорости. б) При услуга с рекламирани скорости като “гарантирани”, на “сваляне” /download/, “качване” /upload/, в Мbps: Максимална скорост - 95% от рекламираните скорости; Минимална скорост - 95% от рекламираните скорости; Обичайно налична скорост – 95% от рекламираните скорости.
 • 42.4. Ограничения по отношение на достъпа до и/или ползването на услуги могат да съществуват във връзка с необходимост от управление на трафик. ОПЕРАТОРА не носи отговорност за влошено качество на предоставяните услуги, което е в резултат от хардуерните и/или софтуерни характеристики на крайното устройство на потребителя или особености на неговото конкретно местоположение.
 • 42.5. ОПЕРАТОРА изпълнява стриктно нормативните актове на ЕС и на националното законодателство, което е в съответствие с правото на Съюза, свързани със законосъобразността на съдържанието, приложенията или услугите, или относно обществената сигурност, включително наказателното право, което изисква например блокирането на определено съдържание, приложения или услуги. Въз основа на тези изисквания ОПЕРАТОРА извършва управление на трафика съгласно изискванията на действащото законодателство.
 • 42.6. ОПЕРАТОРА третира еднакво целия трафик при предоставянето на услуги за достъп до интернет, без дискриминация, ограничение или намеса, независимо от подателя и получателя, съдържанието, до което е получен достъп или което е разпространено, използваните или предоставените приложения или услуги и използваните крайни устройства. Извън това, ОПЕРАТОРА може да прилага разумни (прозрачни, недискриминационни и пропорционални, основани на обективноразлични технически изисквания за качество на услугите на специфични категории трафик) мерки за управление на трафика. В тези мерки не се включва наблюдение на специфичното съдържание и те не се прилагат за период, по-дълъг от необходимото.
 • 42.7. ОПЕРАТОРА няма да предприема мерки за управление на трафика, които надхвърлят мерките, посочени в т. 40.6 (в това число - да блокира, забавя, променя, ограничава, упражнява намеса, влошава качеството или да дискриминира специфично съдържание, приложения или услуги или специфични категории от тях), с изключение на случаите, когато това е необходимо, и докато трае необходимостта, с цел спазване на нормативни актове, актове на държавни органи, съдебни органи и други публични органи, както и спазване на мерки, предвидени със закон; с цел запазване сигурността и целостта на мрежата, крайните устройства и предоставяните услуги; за предотвратяване на предстоящо претоварване на мрежата и смекчаване на последствията от извънредни или временни претоварвания на мрежата. Предприетите мерки за управление на трафика може да засегнат неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни на потребителите съобразно приложимото законодателство.
 • 42.8. Мерките за управление на трафика може да обхващат обработване на лични данни, единствено ако това обработване е необходимо и пропорционално за постигане на описаните цели. Това обработване се извършва в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и с Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
 • 42.9. ОПЕРАТОРА има право свободно да предлага услуги, различни от услугите за достъп до интернет, които са оптимизирани за определено съдържание, приложения или услуги, или комбинация от тях, когато оптимизирането е необходимо, за да се изпълнят изискванията за съдържанието, приложенията или услугите за определено ниво на качество, като в тези случаи информира ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за начина, по който могат да се отразят върху услугите за достъп до интернет.
 • 42.10. При спор относно качеството на услугата, същото се установява чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията. ОПЕРАТОРА не носи отговорност за влошено качество на услугата, породено от независещи от ОПЕРАТОРА обстоятелства.“ Създава се нова т. 43. със следното съдържание:

43. от ПОТРЕБИТЕЛЯ, при условие, че ПОТРЕБИТЕЛЯ е изправна страна по сключения с ОПЕРАТОРА договор без да дължи неустойки с писмено предизвестие в случай на значително и непрекъснато или редовно повтарящо се несъответствие между действителните показатели и показателите за скорост на услугата за достъп до интернет в т. 42.3, установено с одобрен от Комисия за регулиране на съобщенията механизъм за наблюдение, като несъответствието трябва да е предизвикано от ОПЕРАТОРА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да изпрати писмено предизвестие до ОПЕРАТОРА, в което посочи в какво се състои неизпълнението и даде подходящ срок за отстраняването му. В случай че ОПЕРАТОРА не е изпълнил задължението си в подходящия срок, договорът ще бъде прекратен.

                                              

Допълнение към общите условия

 

регламент (ЕС) 2015/2120

 

 

В съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2120 от 25.11.2015 за определяне на мерки относно отворен интернет, операторът, в допълнение към Общите условия декларира следното:

 

1. Обявената в ценовата листа и договорена с клиента скорост на достъп е максималната, технически постижима от инсталираното оборудване. Операторът не ограничава броя на клиентските крайни устройства, свързани към неговата точка на достъп, но клиентът следва да има предвид възможно намаляване на скоростта при едновременен трансфер на данни през повече от едно крайно устройство. Скоростта на изтегляне на данни зависи от източника и може да бъде различна (включително и провал на изтеглянето), без това да е било резултат на въздействие от страна на оператора.

 

2. Според състоянието на отделни компоненти на мрежата е възможно временно да се забави или блокира трафикът на отделен потребител или група потребители. Това се разглежда като аварийно състояние, което се отстранява от оператора в срок, регламентиран в Общите условия (т.13.12) или според договорка с клиента.

 

3. Операторът не ограничава обема на трансферираните от клиента данни. При надхвърляне на ограниченията за скорост е възможно влошаване на възпроизвеждането на онлайн видео, без това да е резултат на въздействие от страна на оператора.

 

4. Клиентът е длъжен да не зарежда, съхранява, използва, разпространява или предава файлове, програми или материали, предмет на авторски права или съдържащи непозволена информация, както и компютърни вируси или други средства насочени към затрудняване дейността на други потребители. Ако се установи, че клиентската конфигурация е източник на недопустимо съдържание или кибер атака, операторът е длъжен да предприеме мерки, включващи временно ограничаване или пълно блокиране на достъпа на клиента, докато съответното нарушение или заплаха бъдат отстранени. В зависимост от конкретната ситуация клиентът може да бъде уведомен от оператора или от компетентните органи.

 

5. Операторът не предлага специализирани услуги, които да повлияят на достъпа до интернет на клиента.

 

6. Операторът идентифицира клиента по интернет адрес, имена и адрес на живеене, вписани при сключване на договора за доставка. Действията на оператора по управление и поддържане на мрежата не засягат личния живот на клиента. Случаите на необходим физически достъп до жилището/офиса на клиента от страна на упълномощени лица на оператора са описани в  (т.19.1 и 19.4) от Общите условия. Поверителността на съобщенията и личните данни на клиента се съблюдават в съответствие с (т.13.19) от Общите условия.

 

7. При системно несъответствие на качеството на услугата "достъп до интернет и телевизия" с договорените параметри на качеството, клиентът има право на обоснована рекламация и обезщетение според вписаното в раздели VI, XII и XII от Общите условия.

"Приложение 5"

Ethernet интерфейс за интернет достъп

 • Ethernet интерфейсът се основава на стандартизирания мрежов стандарт, дефиниран в IEEE 802.3 и публикуван от Institute of Electrical and Electronic Engineers.
 • Fast Ethenet 100BaseTX - отговаря на IEEE 802.3u, Fast Ethenet 1000BaseLX отговаря на IEEE 802.3z. 
 • За различните клиенти договорената скорост за достъп може да е по-ниска от максималната допустима за преносната среда, като скоростта се настройва от междинно или крайно устройство - собственост на доставчика. 
 • Физическата преносна среда е оптично влакно и усукана медна двойка за IEEE802.3z и само усукана медна двойка за IEEE 802.3u. 
 • Медната двойка е според TIA/EIA-568-B стандарта, UTP категория 5 или 6, , с максимална дължина 100 м., като се използва накрайник RJ45 (стандарт ISO/IEC 8877:1992).

 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ФИЗИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА - ПОДЗЕМНА КАНАЛНА МРЕЖА НА „Би Консулт“ ЕООД  

  

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „Би Консулт” ЕООД, с ЕИК 121482953, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Връбница”, жк.Връбница 1, тел. 02 934 30 15, е-mail: office@unexbg.com , наричано за краткост „ Би Консулт”, в качеството му на „мрежов оператор”, предоставящ електронни съобщителни услуги чрез своя електронна съобщителна мрежа и съответно изградена физическа инфраструктура, от една страна, и от друга – предприятие, оператор на електронна съобщителна мрежа, във връзка с предоставянето на достъп до и/или съвместно ползване на физическата инфраструктура на „Би Консулт” ЕООД.   

 1. ДЕФИНИЦИИ   

По смисъла на настоящите Общи условия:   

„Мрежов оператор" е „Би Консулт”, а в зависимост от контекста и друг мрежов оператор, съгласно легалната дефиниция, съдържаща се в т.3 от Допълнителните  разпоредби на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура /ЗЕСМФИ/;   

„Оператор на електронна съобщителна мрежа” или „оператор” е: предприятие, предоставящо или което има право да предоставя обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги; или оператор на електронна съобщителна мрежа за нуждите на държавното управление;    

 „Електроннa съобщителна мрежа” е съвкупност от преносни съоръжения и при необходимост съоръжения за комутация и/или маршрутизация и други ресурси, включително неактивни мрежови елементи, които позволяват пренос на сигнали посредством проводник, радио, оптични или други електромагнитни способи, фиксирани (с комутация на канали или с пакетна комутация, включително интернет), кабелни електронни съобщителни мрежи за разпространение на радио- и телевизионни програми, независимо от вида на пренасяната информация;    

„Физическа инфраструктура” е физическата инфраструктура на „Би Консулт”, включваща всеки елемент от неговата мрежа, който е предназначен за разполагане на други елементи от електронна съобщителна мрежа, без самият той да се превръща в активен елемент от мрежата, като PEHD тръби и шахти. Кабелите, включително оптичните кабели, не съставляват физическа инфраструктура по смисъла на настоящите Общи условия.   

„Индивидуален договор/Договор” - е подписаният между  и „Би Консулт” Предприятие договор за ползване на канална тръба от Подземната канална мрежа на „Би Консулт”;  

„Подземна канална мрежа” – притежаваната от „Би Консулт” подземна мрежа, състояща се от PVC или PEHD тръби за разполагане на кабели под земята; „Предприятие” - е всяко физическо лице - едноличен търговец, или юридическо лице, което осъществява по търговски начин електронни съобщения при условията на Закона за електронните съобщения;  

„Услуга” – предоставянето от страна на  „Би Консулт” на достъп до собствената му подземна канална мрежа на Предприятие/я.  

 1. ПРЕДМЕТ  

2.1. С настоящите Общи условия се уреждат условията за предоставяне на достъп до подземната канална мрежа на „Би Консулт”  за целите на разполагане и използване на електронни съобщителни мрежи от предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги  (Предприятието/Предприятията).  

2.2. Настоящите Общи условия влизат в сила, считано от публикуването им на интернет страницата на „Би консулт”, и са задължителни за Предприятието и „Би Консулт” в тяхната цялост. Те са неразделна част от Индивидуалния договор между „Би Консулт” и Предприятието и стават задължителни за последното от датата на сключване на Индивидуалния договор.  

2.3. Общите условия се прилагат и за Предприятия, които към датата на влизането им в сила ползват Подземната канална мрежа на „Би Консулт”  с или без да имат сключени договори.  

2.4. В срок до 6 (шест) месеца от влизане в сила на настоящите Общи условия Предприятията следва да подадат заявление по образец съгласно Приложение № 2 и приведат договорните си отношения в съответствие с настоящите Общи условия или откажат ползване на Услугата.  

 1. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА   

3.1. Чрез Услугата, предоставяна от „Би Консулт”,  на Предприятието се дава правото да положи временно и възмездно кабели (с или без защитна тръба) в Подземната канална мрежа (когато има техническа възможност) по трасета, договорени между Предприятието и „Би Консулт”.  

3.2. Начинът на полагане на оптични кабели (във или без обсадна защитна тръба) в мрежата на „Би Консулт”  се определя индивидуално, според конкретната конфигурация на трасето. Всяко трасе се определя от сегменти с начална и крайна точка за всеки сегмент.   

3.3. С подписване на Индивидуален договор за ползване на Услугата Предприятието се съгласява да ползва каналната тръба/и, в които са разположени негови защитни тръби и/или кабели, съвместно с други Предприятия.  

3.4. Предприятието, което ползва елемент от Подземната канална мрежа, в който вече са разположени кабели и/или защитни тръби на друг/и Предприятие/я, се задължава да заплати всички разходи, произтичащи от изтеглянето, както и се задължава да обезщети „Би Консулт” и другите засегнати страни за всички евентуални вреди, настъпили в резултат на дейностите по изтегляне на защитни тръби и/или кабели и ползването на достъп до Подземната канална мрежа.  

3.5. Услугата се предоставя само там, където е налице техническа и физическа възможност, съгласно Приложение № 1 „Технически изисквания“.   

3.6. Не се допуска ползване на Подземната канална мрежа за разполагане на елементи от електронна съобщителна мрежа, които не са предмет на Индивидуален договор и за които не е получено предварителното писмено съгласие на „Би Консулт”.  

 1. ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА  

4.1. За установяване на техническата и физическа възможност за ползване на Подземната канална мрежа, Предприятието подава до адреса за кореспонденция на „Би Консулт”  обосновано писмено заявление по образеца – Приложение 2 към настоящите Общи условия, в което се посочва районът, елементите и/или съоръженията на мрежата, както и желаният срок за ползване.  

4.2. Заявлението се разглежда след заплащане на цената за техническо проучване, съгласно Ценовата листа - Приложение № 3.  

4.3. Преценката за удовлетворяване на заявлението включва и преценка на други постъпили заявления за същата част от мрежата, в случай, че има такива.  

4.4. Заявленията се обработват по реда на подаването им. В случай, че заявлението и/или приложенията към него не съдържат необходимата информация, в 14-дневен срок от получаването му „Би Консулт”  уведомява Предприятието за констатираните непълноти в задължителното съдържание и му указва да отстрани същите в 14 дневен срок.  

4.5. „Би Консулт”  сключва Индивидуален договор с Предприятието – заявител, в срок от един месец от получаване на заявлението или от отстраняване на нередовностите по т.4.4.  

4.6. В случай, че възможностите за ползване на трасе от Подземната канална мрежа са ограничени, в 14-дневен срок от получаване на заявление по т. 4.1, „Би Консулт”  обявява намерението си да предостави право на достъп до Подземната канална мрежа в този участък на страницата си в интернет и по друг подходящ начин, като определя 14-дневен срок за подаване на заявления от заинтересовани лица. „Би Консулт”  изпраща информацията на Единната информационна точка по смисъла на ЗЕСМФИ едновременно с публикуването й на своята интернет страница. 14-дневният срок за подаване на заявления тече от датата, на която обявлението на „Би Консулт”  е публикувано в Единната информационна точка.  

4.7. В случай че в срока по т. 4.6., не по-късно от един месец след изтичането на този срок, не са постъпили заявления от други Предприятия, „Би Консулт”  и Предприятието - заявител сключват индивидуален договор.  

4.8. В случай че в срока по т. 4.6. е постъпило заявление от друг оператор и не е възможно да удовлетвори всички искания, „Би Консулт”  сезира Комисията за регулиране на съобщенията (КРС).  

4.9. В случаите по т. 4.8. договорът се сключва не по-късно от един месец след влизането в сила на решението на КРС или постигане на споразумение за съвместно ползване.  

4.10. Предприятието предоставя за съгласуване от „Би Консулт”  проект за разполагане на Електронни съобщителни мрежи в срок до 10 (десет) дни, считано от подписване на Индивидуалния договор от двете страни.  

4.11. Проектът се подава в „Би Консулт”, придружен от писмено заявление по образец, съгласно Приложение № 2. Заявлението се разглежда след заплащане на цена за разглеждане, посочена в Ценова листа, Приложение № 3.  

4.12. В случай, че заявлението за съгласуване на проект или приложенията към него не съответстват на Техническите изисквания - Приложение № 1 към настоящите Общи условия, „Би Консулт” уведомява Предприятието в 14 дневен срок от получаване на заявлението и му указва да отстрани същите в 14 дневен срок. Проектът се съгласува от „Би Консулт” в 14-дневен срок от подаване на заявлението и/или от отстраняване на непълнотите и нередовностите.  

4.13. След приключване на дейностите по разполагане на кабели в Подземната канална мрежа, се съставя протокол, в който се описва извършеното и се удостоверява, че са спазени:  

а) разпоредбите на тези Общи условия във връзка с инсталационните работи;  

б) предвижданията на проекта и условията, при които „Би Консулт” го е съгласувал;  

в) указанията за извършване на инсталационните работи, предвидени в становището на инженер-конструктора и инженера с професионална квалификация в областта на съобщенията;  

4.14. Протоколът по т. 4.13 се подписва от: Предприятието, „Би Консулт”, лицето, изготвило проекта, лицето, изготвило становището, и лицето или лицата, извършили инсталационните работи, освен ако инсталацията е била извършена от Предприятието.  

4.15. „Би Консулт” има право да откаже мотивирано достъп до Подземната си канална мрежа, когато е налице някое от следните условия:  

а) липса на техническа възможност физическата инфраструктура да приеме елементите на физическата инфраструктура и/или електронни съобщителни мрежи;  

б) липса на физическа възможност за разполагане на елементите на 

физическа инфраструктура и/или електронни съобщителни мрежи;  

в) необходимост от резервиране на капацитет за собствените нужди на „Би Консулт”;  

г) съображения за безопасност или обществено здраве;  

д) заплаха за нарушаване на целостта и сигурността на всяка мрежа, включително на критичната инфраструктура, определена съобразно наредбата по чл. 8а от Закона за защита при бедствия;  

е) риск от възникване на сериозни смущения в работата на електронни съобщителни услуги или на други услуги на „Би Консулт”;  

ж) наличие на алтернативни средства за достъп до физическа инфраструктура, предоставяна от „Би Консулт” и подходяща за разполагането на електронни съобщителни мрежи, при условие че достъпът се предлага при условията на настоящите Общи условия;   

з) системни нарушения от предприятието-заявител при експлоатация и достъп до мрежи на други мрежови оператори.  

4.16. „Би Консулт” мотивира отказа си по т.4.15. и го изпраща на Предприятиетозаявител в едномесечен срок, считано от датата на получаване на искането по т.4.1.;  

4.17. „Би Консулт” може да прекрати достъпа до Подземната канална мрежа въз основа на обективни и прозрачни критерии, регламентирани с Наредбата по чл. 63, ал. 5 от ЗЕСМФИ.  

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО  

Предприятието има право:  

5.1. Да подаде заявление за ползване на Услугата, съгласно процедурите, установени с настоящите Общи условия;  

5.2. Да получи достъп до съответните части от Подземната канална мрежа, ако са налице условията, предвидени в настоящите Общи условия;  

5.3. Да извършва реконструкции и модернизации на собствената си Електронна съобщителна мрежа и на елементи от нея, разположени в 

Подземната канална мрежа, след съгласуване на проектите с „Би Консулт”;  

5.4. Да получи достъп на технически персонал и техника до Подземната канална мрежа, при спазване изискванията за безопасност и след заявено изрично писмено искане, отправено до „Би Консулт” не по-късно от 7 работни дни преди започване на съответната дейност;  

5.5. В случай на извънредни ситуации (повредени кабели или пасивни елементи), да получи достъп до съответните части от Подземната канална мрежа за извършване на ремонтни работи, без излишно забавяне;  

5.6. Да получава сметки и фактури за дължими плащания, в сроковете, определени в настоящите Общи условия.  

Предприятието се задължава:  

5.7. Да използва Подземната канална мрежа, като спазва следните изисквания:  

а) Всеки достъп до Подземната канална мрежа да се осъществява в присъствието на представител на „Би Консулт”;  

б) Всеки достъп или извършена дейност в Подземната канална мрежа се извършва съобразно процедурите, посочени в настоящите Общи условия, и се отразяват в надлежни писмени протоколи, подписани от представители на Страните;  

5.8. Да използва Подземната канална мрежа с грижата на добър стопанин и само за договорените между Страните цели;  

5.9. Да извършва навреме плащанията за ползване на Услугата, чрез банков превод. Всички такси на банката са за сметка на Предприятието. В случай на забавено плащане дължи неустойка за всеки ден закъснение в размера на законовия лихвен процент;  

5.10. Да осигури и положи за своя сметка и в рамките на срока, своите кабели и/или пасивни съоръжения в Подземната канална мрежа;  

5.11. Да приведе и поддържа своята кабелна мрежа в съответствие с действащата нормативна уредба;  

5.12. Да маркира и поддържа маркировката на собствените си муфи, защитни тръби или кабели по начин, отговарящ на действащите нормативни изисквания и недвусмислено показващ правото на собственост на Предприятието върху тях;  

5.13. Да не възпрепятства и/или затруднява работата на служителите на „Би Консулт” или служителите на други оператори, използващи Подземната канална мрежа;  

5.14. Да спазва правилата и разпоредбите на действащото законодателство по отношение на безопасност, хигиена на труда и противопожарна безопасност, приложими за работа с кабелни електронни съобщителни линии и мрежи. Тази клауза се прилага за служителите на Предприятието, неговите представители и под-изпълнители;  

5.15. Да не разкрива и/или разпространява на Трети страни информация, предоставена му от „Би Консулт” във връзка с изпълнението на Договора, освен след изричното писмено съгласие на последния;  

5.16. Да предостави на „Би Консулт” списък с имената на всички свои служители, представители и под-изпълнители, които ще имат достъп до Подземната канална мрежа;  

5.17. Да оказва необходимото съдействие на „Би Консулт” в осъществяване на превантивни действия, запланувани ремонти и реконструкции, отнасящи се до поддръжката на Подземната канална мрежа, когато тези действия не могат да бъдат осъществени без участието му;  

5.18. Да отстрани собствените си кабели самостоятелно и за своя сметка не по-късно от 20 дни след прекратяване или изтичане срока на Договора;  

5.19. Да не преотстъпва правото на ползване на Подземната канална мрежа или други свои права по Договора на трети лица, без изричното писмено съгласие на „Би Консулт”;  

5.20. Да не принуждава или позволява на своите служители, представители или под-изпълнители да предприемат някакви промени или дейности, които биха могли да увредят Подземната канална мрежа или кабелите на „Би Консулт”  и на други предприятия;  

5.21. Да поеме за своя сметка разходите за отстраняване на повреди в Подземната канална мрежа и/или възстановяване на влошени услуги на „Би Консулт”, в резултат на безспорно установено действие или бездействие на Предприятието, неговите работници/служители, подизпълнители, или трети лица, действащи от негово име;  

5.22. Да разполага и използва в Подземната канална мрежа тръби, кабели и муфи, които отговарят на всички приложими законови разпоредби и не застрашават живота и здравето на хората, работещи в Подземната канална мрежа, и не застрашават или увреждат по никакъв начин Подземната мрежа и всички кабели, намиращи се в нея;  

5.23. Да осигури изправни лични предпазни средства, за своя сметка, на своите служители, представители и подизпълнители, които ще работят в Подземната канална мрежа;  

5.24. Да изпълнява незабавно всички предписания на „Би Консулт” във връзка с повреди, да преустанови временно ползването на Подземната канална мрежа до отстраняване на причините за повредите, и незабавно да преустанови действията си, които:  

 • затрудняват или правят невъзможна дейността на „Би Консулт”, свързана с експлоатацията на Подземната канална мрежа;  

 • нарушават или създават условия за нарушаване на установените правила за техническата безопасност;  

 • причиняват или създават условия за причиняване на щети, в това число и на трети лица, които имат право на претенции към „Би Консулт”;  - нарушават настоящите Общите условия и/или Индивидуалния договор;  

 • не съответстват на действащите нормативни актове.   

 • ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „Би Консулт“ ЕООД 

„Би Консулт“ има право:  

6.1. Да получава навреме и в пълен размер дължимите от Предприятието суми за ползване на Услугата;  

6.2. Да изисква от Предприятието пълна информация и документация по техническата спецификация и местоположението на неговите кабели и пасивни съоръжения, положени в Подземната канална мрежа;   

6.3. Да извършва запланувани ремонти и реконструкции, превантивни дейности, отнасящи се до поддръжката и развитието на Подземната канална мрежа;  

6.4. По всяко време да извършва проверки, за да се увери, че защитната тръба или кабелът или друг елемент от мрежата на Предприятието е правилно изтеглен/положен и маркиран. В случай на установени несъответствия, „Би Консулт“ уведомява Предприятието да отстрани нарушението в 14 дневен срок;  

6.5. „Би Консулт“ има право да задържи тръбите, кабелите, муфите и другите елементи на Електронната съобщителна мрежа на Предприятието, ако последното не е предоставило необходимите обезпечения и при условията на т. 6.6. по-долу и също в случай на:  

6.5.1. неплащане на дължими суми по сключения Индивидуален договор;  

6.5.2. неплащане на неустойки за закъсняло плащане по сключения Индивидуален договор;  

6.5.3. загуба или щета, претърпяна от „Би Консулт“, включително направени разходи за прекъсване, демонтаж и съхранение на защитни тръби/кабели на Предприятието;  

6.6. Да изиска от Предприятието парична или банкова гаранция (видът на обезпечението се избира от Предприятието) при наличие на някое от следните обстоятелства:  

а) Предприятието има просрочени плащания по договора за достъп до каналната мрежа на „Би Консулт“;  

б) Предприятието има забава при плащането на повече от една дължима сума, в рамките на 6 месеца;  

в) Налице е извършена кредитна оценка на Предприятието от независима кредитна агенция, която показва наличие на повишен кредитен риск;   

6.6.1. Размерът на посочената в т. 6.6. парична или банкова гаранция не може да надвишава размера на дължимата от Предприятието месечна цена за услугата достъп до канална мрежа за 6 месеца. Конкретният размер на паричната или банковата гаранция се изчислява към момента на поискването на последната;   

6.6.2. „Би Консулт“ ще третира отказа за първоначално представяне на гаранция или непредставянето й в срок до тридесет (30) календарни дни от поискването й като отказ от страна на Предприятието от сключения Индивидуален договор с всички последствия от това;  

6.7. Да получи обезщетение в следните случаи и в размер на:   

а) При установяване на неправомерно положени кабели - в размер на 6 месечни абонаменти такси за дължината на неправомерно положените кабели по цени към датата на установяване на нарушението;  

б) При установяване на кабели, които не са маркирани съобразно изискванията на т.5.12. - в размер на 6 месечни абонаменти такси за дължината на неправомерно положените кабели по цени към датата на установяване на нарушението;  

6.8. Да изпрати на Предприятието писмено уведомление за установено неправомерно полагане на кабели, съдържащо описанието и дължината им;   

6.9. Да получи от Предприятието обезщетението по т. 6.7. в 14 - дневен срок, след изтичането на който има право да отстрани незабавно неправомерно положените кабели;  

6.10. Да допуска до работа в Подземната канална мрежа единствено лица, които фигурират в списъка, предоставен от Предприятието;  

6.11. Да премахне Електронната съобщителна мрежа на Предприятието за негова сметка при настъпване на следните обстоятелства:  

а) в 14-дневния срок от уведомяване на Предприятието, че в Подземната 

канална мрежа са разположени кабели и/или съоръжения, без съгласието на  

„Би Консулт“, Предприятието не ги е премахнало доброволно, или  

б) наличие на подлежащо на изпълнение решение, с което КРС е дала задължително указание електронната съобщителна мрежа да бъде премахната;  

в) Предприятието не е премахнало елементите на електронната си съобщителна мрежа от Подземната канална мрежа на „Би Консулт“ в срока, определен за това, при наличие на инвестиционно намерение на „Би Консулт“ съгласно чл. 61 от ЗЕСМФИ и Предприятието е отказало ползване на друго трасе;  

г) поради причините посочени в т. 9.2. от настоящите Общи условия;  

6.12. Разходите за изваждане и съхраняване и евентуалното повторно полагане на Кабелите са за сметка на Предприятието.  

„Би Консулт“ ЕООД се задължава  

6.13. Да извършва ремонт на деформирани канални тръби, при наличие на изрично обосновано писмено искане от страна на Предприятието и при наличие на техническа и физическа възможност за извършване на ремонтните работи. В случай, че не е налице техническа и физическа възможност за извършване на ремонта, „Би Консулт“ изпраща мотивиран писмен отказ до Предприятието;  

6.14. Да не възпрепятства и/или затруднява работата на служителите на Предприятието и на други оператори, използващи Подземната му канална мрежа;  

6.15. Да извърши инструктаж на представителите и/или подизпълнителите на Предприятието. Инструктажът се провежда на определени от „Би Консулт“ място, ден и час, като се изисква присъствието на всички служители и/или подизпълнители на Предприятието, които ще имат достъп до Подземната канална мрежа;   

6.16. Да изпълнява договореностите, съобразявайки се с правата и задълженията на Предприятието;  

6.17. Да предоставя Услугата при спазване на следните изисквания:  

а) При всяко отваряне на капак на шахта за дадена конкретна цел присъства негов представител;  

б) Всеки достъп или извършена дейност в Подземната канална мрежа се отразява в констативен протокол и се заплаща съгласно Ценовата листа;  

6.18. Да оказва необходимото съдействие за полагане кабелите на Предприятието в Подземната канална мрежа;  

6.19. Да уведоми Предприятието за всякакви причини, които могат да възпрепятстват изпълнението на Договора, включително заплануван ремонт, превантивни дейности и реконструкции, отнасящи се до поддържането на Подземната канална мрежа. Уведомлението за запланувани ремонти, превантивни дейности и реконструкции се отправя не по малко от 7 дни преди извършването им, като се посочва евентуалната продължителност на извършваната дейност;  

6.20. Да съставя навременно сметките за задълженията на Предприятието и да издава фактури за дължимите суми;  

6.21. Да не разкрива и/или разпространява на Трети лица информация, предоставена от Предприятието за изпълнението на този Договор, освен след изричното писмено съгласие на последното;  

6.22. Да поема за своя сметка разходите за отстраняване на повреди в Подземната канална мрежа, дължащи се на собственото му виновно поведение, негови работници/служители, подизпълнители, или трети лица, действащи от негово име;  

6.23. При аварийна ситуация, чието отстраняване налага увреждане на електронна съобщителна мрежа, разположена във физическата инфраструктура на „Би Консулт“ , да пристъпи към отстраняване на аварията, след като уведоми предварително Предприятието по електронна поща или телефон в срок от 3 /три/ часа, в който последното да изпрати свой представител;  

6.24.  При неявяване на представител на Предприятието в срока по т.6.23. или при отказ на представителя да окаже необходимото съдействие – да отстрани временно или да прекъсне електронната съобщителна мрежа, в случай че е невъзможно отстраняването на аварията да бъде извършено по друг начин. За отстраняването се съставя констативен протокол, който се връчва на Предприятието в 3-дневен срок от отстраняване на аварията;  

6.25. Да откаже на Предприятието обезщетение за нанесените вреди при или по повод дейностите по отстраняване на аварии;  

6.26. Да изиска от Предприятието да възстанови електронната съобщителна мрежа в първоначалното й функционално състояние след отстраняване на аварията.  

  

 1. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. НЕУСТОЙКИ  

7.1. За получаваната Услуга Предприятието заплаща на „Би Консулт“ такса съгласно Ценовата листа - Приложение № 3.  

7.2. Предприятието извършва заплащане на дължимите суми по следната банкова сметка на „Би Консулт“:  

IBAN: BG17UBBS78271013862712  

7.3. Заплащането на дължимите суми за предоставената Услуга се извършва в 14- /четиринадесет/ дневен срок от получаване на фактура.  

7.4. Предприятието дължи на „Би Консулт“ всички предвидени в Ценовата листа такси за времето, през което негови кабели и пасивни елементи са разположени в Подземната канална мрежа, докато бъдат извадени от него или от „Би Консулт“, включително и след прекратяване на Договора до изваждането на кабелите.  

7.5. Цените по т.7.1. се начисляват на Предприятието пропорционално от датата на подписване на констативния протокол за полагане на нова защитна тръба и/или кабел.  

7.6. При забава в плащането на дължими суми за ползване на Услугата, Предприятието дължи на „Би Консулт“ законната лихва за всеки ден на забава до пълното погасяване на задълженията.  

  

 1. СРОК ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА  

8.1. Срокът на действие на Индивидуалния договор за ползване на Услугата е 1 /една/ година, освен ако не е указано друго в него. В случай че преди изтичане на първоначалния срок никоя от Страните не подаде 1- /едно/ месечно писмено предизвестие за прекратяване на Договора, той се подновява за нов  1-/едно/ годишен период, като това правило се прилага многократно.  

  

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ  

9.1. Индивидуалният договор може да бъде прекратен в следните случаи:  

a) По инициатива на Предприятието с 30 (тридесет) дневно писмено 

предизвестие;  

б) В случай на непреодолима сила, при която никоя от Страните не е в състояние да изпълни своите задължения повече от 90 (тридесет) дни, като всяка от Страните може да прекрати Договора незабавно след писмено уведомление до другата;  

в) Всяка от Страните може да прекрати Договора с 15- /петнадесет/ дневно писмено предизвестие при неизпълнение на предвидено в Договора задължение на другата Страна, като й даде 30- /тридесет/ дневен срок за отстраняване на допуснатото нарушение;  

г) С 10- /десет/ дневно едностранно писмено предизвестие от страна на „Би Консулт“, ако съответното разрешение/уведомление на Предприятието за осъществяване на електрони съобщителни услуги бъде прекратено/заличено от компетентните органи;  

д) С 5- /пет/ дневно писмено предизвестие от коя да е от Страните в случай на ликвидация на другата или при обявяването й в несъстоятелност.  

9.2. При прекратяване на Договора или при прекратяване ползването на отделно трасе в Подземната канална мрежа, Предприятието изважда своите защитни тръби и кабели в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни от датата на прекратяване, при което са задължени да присъстват представители и на двете Страни, които подписват констативен протокол. В случай, че Предприятието не извади своите кабели в срока по изречение първо, същите се изваждат от „Би Консулт“ за сметка на Предприятието.   

  

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

10.1. „Би Консулт“ не носи отговорност за:  

а) повреди по кабели, изоставени от Предприятието в Подземната канална мрежа след временно прекратяване, прекратяване или изтичане на периода на Услугата;  

б) претенции на трети лица срещу Предприятието, възникващи във връзка с или в резултат на ползване на Услугата чрез Предприятието, освен в случай, че претенциите се дължат на виновно поведение на „Би Консулт“;  

в) Обезпечаване конфиденциалността на информацията, пренасяна през кабелната електронна съобщителна мрежа на Предприятието;  

г) съдържанието на информацията, пренасяна през кабелната електронна съобщителна мрежа на Предприятието;  

д) загуба или щета, причинена от неоторизиран достъп на Предприятието, негови работници/служители, подизпълнители или лица действащи от негово име, без присъствие на представител на „Би Консулт“.  

10.2. В случай на забавяне на договорената дата за предоставяне на достъп до и съвместно ползване и когато това забавяне е по вина на „Би Консулт“, „Би Консулт“ дължи неустойка на Предприятието за всеки ден от закъснението, в размер на 0.1% от дължимото месечно възнаграждение, до момента на отстраняване на неизпълнението.   

10.3. Предприятието е отговорно за всяка загуба или щета, понесена от „Би Консулт“, която е в резултат на неизпълнение на настоящите Общи условия и/или Индивидуалния договор от негова страна.  

10.4. Индивидуалният договор е лично споразумение между Страните и освен ако друго не е договорено писмено между тях, никакви права и/или задължения на всяка една от тях не могат да се предоставят и/или прехвърлят изцяло или отчасти на трето лице, без предварително писмено съгласие на другата Страна, което не може да бъде неоснователно отказвано.  

10.5. Не е необходимо съгласие по предходната точка за предоставяне или прехвърляне на права, ползи и/или задължения по Индивидуалния договор при универсално правоприемство.  

10.6. Всяка една от Страните ще пази в тайна търговска и всякаква друга информация за другата Страна, станала й известна при и по повод изпълнение на задълженията по Индивидуалния договор.  

10.7. Всяка от Страните се съгласява, че ще обработва личните данни на служителите-контактни лица на другата Страна, само и единствено за целите на обмен на данни и информация по Договора, като никоя от Страните няма право да обработва лични данни за други цели.   

10.8. Страните се съгласяват да разрешават в дух на добра воля, чрез консултации и преговори, всякакви спорове или различия, възникващи по повод сключения Индивидуален договор, преди започването на каквито и да било съдебни или извънсъдебни процедури във връзка със спора.  

10.9. Всяка от Страните може да подаде искане до Комисията за регулиране на съобщенията за решаване на спора чрез даване на задължителни указания или чрез съдействие за доброволното му решаване.   

10.10. Освен в случаите, когато изрично се предвижда друго, всякакви уведомления и друга кореспонденция, отнасящи се до настоящите Общи условия и Индивидуалния договор за достъп , се изпращат писмено и се адресират на следния адрес на „Би Консулт“:  

гр. София, жк. Връбница 1, бл.525, вх.А  

10.11. Настоящите Общи условия и приложенията към тях обвързват Предприятието и са приложими към сключения от негово име Индивидуален договор с „Би Консулт“ след тяхното изричното им приемане от страна на първото.    

10.12. За неуредените с настоящите Общи условия въпроси ще се прилагат съответно разпоредбите на Закона за електронно съобщителните мрежи и физическата инфраструктура /ЗЕСМФИ/, Закона за електронните съобщения /ЗЕС/, Закона за устройство на територията, подзаконови актове по прилагане на изброените закони, други приложими закони и подзаконови актове по тяхното прилагане; правила и норми, относими към проектирането, съгласуването, разрешаването и изграждането на електронни съобщителни мрежи и съответната физическа инфраструктура,        установени с друг закон или подзаконов нормативен акт; съответните относими и задължителни Решения и други актове на Комисията за регулиране на съобщенията,           или други административни актове – адресати на които е „Би Консулт“ и/или Предприятието; както и постигнатите между страните договорки със сключения помежду им Индивидуален договор, доколкото последните не противоречат на изброените нормативни актове.   

10.13. „Би Консулт“ си запазва правото да променя едностранно настоящите Общи условия, предоставяните услуги и установените цени за тях, за което следва да уведоми предварително Предприятието, в срок от не по – късно от 30 /тридесет/ дни преди влизане в сила на съответните изменения и/или допълнения. Всяко изменение се публикува на Интернет страницата на „Би Консулт“ –  www.unexnet.net   

10.14. В случаите по т.10.12. и при несъгласие от страна на Предприятието с промените в Общите условия, същото след уведомяването от страна на „Би консулт“, може да се откаже незабавно и едностранно от сключения Индивидуален договор без имуществени санкции. Упражняването на правото на отказ, не освобождава Предприятието от възникналите и изискуеми до момента на отказа задължения, породени за него от действието на Индивидуалния договор.   

10.15. В случай, че Предприятието не упражни правото си на отказ, съобразно предходната точка, счита се, че е приело безусловно измененията в Общите условия, съответно цените и методите на ценообразуване, утвърдени от „Би Консулт“.  

Настоящите Общи условия, заедно с приложенията към тях, са приети и утвърдени с Решение на „Би Консулт“ ЕООД от 01.11.2018 г. и влизат в сила на 15.11.2018 г. във връзка с Наредба No 34 от 24.10.2018 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията,  обн., ДВ, бр. 92 от 6.11.2018 г.     

  

ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение № 1 – Технически изисквания;  

Приложение № 2 – Образци на заявления;  

Приложение № 3. – Ценова листа.